Specializarea Ingineria Sudării a fost acreditată provizoriu prin HG 568/1995 sub denumirea Utilajul și Tehnologia Sudării, acreditată prin HG 944/2002 și evaluată periodic în 2009.

Ingineria sudării este o specializare de tradiţie, cu vechime de 25 de ani. Abordarea domeniului se face în baza prescripţiilor Federaţiei Europene (Internaţionale) de Sudare (EWE/EWI) şi Institutului Internaţional de Sudură (IIS/IIW), care la rândul lor sunt dependente de cerinţele de ultimă oră din exploatare. Activitatea se tratează cu o abordare în mare măsură practică a domeniului. De subliniat puternica interdisciplinaritate a domeniului, implicând noţiuni şi cunoştinţe de metalurgie, tratamente termice, electronică, automatizări şi control al calităţii.

Misiunea specializării IS

Specializarea Ingineria Sudării pregătește ingineri în proiectarea, cercetarea și implementarea tehnologiilor și a echipamentelor de sudură.

Prin Planul de Învățământ se aloca importanță studierii tehnologiilor de sudare atât clasice cât și neconvenționale, studierii echipamentelor utilizate, dar și dobândirii unor cunoștințe de bază în ceea ce privește prelucrarea prin așchiere sau controlul și proiectarea tehnologiilor cu ajutorul calculatorului.

Prezentare generală
 • anul înființării 1992;

 • durata studiilor: 4 ani;

 • statut actual: specializare acreditată.

Domenii de competență profesională pentru absolvenți

 • concepția și conducerea proceselor de sudură;

 • proiectanți de sisteme productive;

 • manageri la diferite niveluri;

 • întreprinzători particulari;

 • activități de management și de asigurare a calității;

 • proiectare CAD – CAM.

Prin planurile de învăţământ au fost prevăzute discipline care oferă o gamă largă de cunoştinţe teoretice şi practice legate de utilizarea tehnicii de calcul pentru optimizarea proceselor de sudare, pentru proiectarea echipamentelor de sudare și sistemelor tehnologice specifice precum şi realizarea cercetării ştiinţifice în domeniu.

Competenţe şi cunoştinţe dobândite
 • Cunoaşterea diferitelor procedee de îmbinare prin sudare a materialelor tradiţionale şi avansate, respectiv tehnologii conexe;

 • Exploatarea, utilizarea automatizarea şi robotizarea echipamentelor utilizate la sudare;

 • Proiectarea tehnologiilor de îmbinare prin sudare a materialelor atât prin procedee clasice cât şi speciale;

 • Calcule de rezistenţă pentru structuri metalice;

 • Analiza comportării la sudare si tratamente termice a materialelor metalice;

 • Exploatarea și mentenanţa echipamentelor;

 • Proiectarea sistemelor de mecanizare și automatizare a proceselor de sudare;

 • Utilizarea soft-urilor din domeniul sudării;

 • Abilităţi privind controlul îmbinărilor şi produselor sudate;

 • Modalităţi de protecţie a materialelor prin acoperiri termice;

 • Recondiţionare prin sudare şi tehnici conexe.

Conţinutul cursurilor, al lucrărilor de laborator, al proiectelor şi activităţii de practică tehnologică, dau posibilitatea studenţilor să acumuleze cunoştinţe inginereşti care să le permită adaptarea în diverse domenii din activitatea economică, având în vedere că ingineria sudării interferă cu tehnologiile moderne, convenţionale şi neconvenţionale.

Inginerii absolvenţi ai specializării Ingineria Sudării, prin cunoştinţele acumulate şi prin şi prin modul de formare, îşi vor putea desfăşura activitatea în toate domeniile unde se lucrează cu materiale metalice și nu numai.

Absolvenţii specializării Ingineria Sudării se bucură de o meritată apreciere pe piaţa forţei de muncă din România, datorită pregătirii complexe şi de înalt nivel de care dau dovadă în activitatea economică, în diferite sectoare de activitate, precum: realizarea de structuri metalice, tehnică nucleară, echipamente pentru rafinării şi instalaţii petrochimice, construcţia de nave, automobile, vagoane şi locomotive, aeronave, echipamente agricole şi bunuri de consum, etc.

Mulţi dintre absolvenţii specializării de Ingineria Sudării îşi desfăşoară în prezent activitatea în străinătate: Franţa, Germania, Belgia, ş.a., unii dintre aceştia ajungând în scurt timp şefi de compartimente şi manageri, ca o recunoaştere a competenţei şi a importanței muncii lor.

Perspectiva specializării

Specializarea Ingineria sudării prin structura planului de învăţământ, conţinutul disciplinelor şi modul de desfăşurare a activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, asigură absolvenţilor cunoştinţe, atât pentru proiectare cât şi pentru execuţie în domeniul tehnologiilor specifice sudarii.

Problematica tehnologică şi constructivă a sudării se regăseşte în multe domenii ale activităţii industriale şi ca urmare specialiştii în ingineria sudării îşi vor putea pune în valoare cunoştinţele dobândite în anii de instruire în facultate.

Direcții de cercetare
 • Tehnologii moderne de sudură;

 • Modelarea, simularea și optimizarea proceselor de sudare.

Obiectivele specializării de Ingineria Sudării sunt îndeplinite prin:

Formarea profesională a specialiştilor la nivel universitar de lungă durată – programe de studii de 4 ani finalizate cu titlul de Inginer.

Accentuarea caracterului practic, aplicativ, proiectelor şi laboratoarelor și  dezvoltarea infrastructurii acestora prin activităţi de cercetare ştiinţifică aplicativă, proiectare tehnologică, consultanță și expertiză.

Îmbunătăţirea calităţii cursurilor predate, prin actualizarea permanentă a informaţiilor și promovarea principiilor calităţii în activităţile de predare și evaluare academică, în cercetarea ştiinţifică pe bază de contract sau cea desfăşurată cu studenţii.

Stimularea interesului studenţilor pentru studiul individual şi munca în echipa, în activităţi de documentare individuală și cercetare, prin creşterea ponderii disciplinelor cu evaluare pe parcursul semestrului.

Integrarea procesului didactic cu activitatea practică, apropierea de nevoile reale ale economiei de piaţă şi ale pieţei muncii, prin colaborarea cu firme de profil și organizarea de stagii de practică.

Editarea şi tipărirea materialelor didactice cu nivel ştiinţific corespunzător pentru studenţi, cercetători şi alţi specialişti și prezentarea cunoştinţelor la cursuri și seminarii utilizând mijloace moderne de comunicare.

Îmbunătăţirea continuă a imaginii specializării prin actualizarea periodică a informaţiilor.

În Iaşi funcţionează mai multe societăţi comerciale ca de exemplu: BMT- CNUD (societate belgiană), Tehnoton S.A., Antibiotice, S.A., Institutul Naţional de Fizică Tehnică- filiala Iaşi, OMCO S.A., Delphi, Totalgaz, Continental ş.a., care dezvoltă activităţi de proiectare şi producţie în domeniul ingineriei  sudării, la care participă în bună parte absolvenţi pregătiţi la facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial, specializarea Ingineria Sudării.

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.