Obiective privind activitatea didactică
Obiective privind activitatea de cercetare
Obiective privind condițiile de manifestare și de promovare a tuturor cadrelor didactice
Obiective privind Consolidarea și extinderea colaborării naționale și internaționale
Obiective privind baza materială
Obiective privind activitatea didactică

> Realizarea actului didactic pe baza cerințelor impuse de necesitatea formării unor absolvenți care să se adapteze rapid cerințelor din mediul socio-economic.

> Ajustarea planurilor de învățământ/ redistribuirea resurselor/ sprijinirea cadrelor didactice în concordanță cu realitățile socio-economice. Departamentul are în vedere restructurarea și adaptarea continuă a planurilor de învățământ la competențele cerute absolvenților de către angajatori, având în vedere în același timp asigurarea necesarului de cadre didactice pe fiecare program de studii, precum și concordanță cu planuri de învățământ similare ale facultăților de prestigiu.

> Se urmărește adaptarea permanentă a conținuturilor fișelor disciplinelor în scopul realizării unor activități coerente cu cerințele mediului economic. Crearea condițiilor propice pentru desfășurarea activităților didactice și analiza activităților didactice pentru toate programelor de studii coordonate.

> Îmbunătățirea calității cursurilor predate, prin actualizarea și revizuirea permanentă a informațiilor conținute cu accentuarea caracterului practic, aplicativ al lucrărilor de laborator și proiect și prin utilizarea metodelor moderne de predare – evaluare.

> Analiza responsabilă și obiectivă a performanțelor procesului didactic desfășurat în departament, prin autoevaluare, evaluare colegială și evaluare managerială.

> Atragerea unui material uman de calitate înspre specializările coordonate de departament.

> Stabilirea strategiei de dezvoltare în colaborare cu firmele regionale de producție și servicii.

> Impulsionarea elaborării de manuale, cursuri universitare și a altor materiale didactice.

> Susținerea actualelor programe și dezvoltarea de noi programe de studii postuniversitare de dezvoltare și perfecționare profesională continuă și conversie profesională.

Obiective privind activitatea de cercetare

> Crearea condițiilor de cercetare pentru cadre didactice, doctoranzi, studenți.

> Motivarea personalului pentru participarea la activitățile de cercetare; atragerea unui număr cât mai mare de studenți, masteranzi și doctoranzi în activitatea de cercetare științifică;  identificarea și comunicarea în timp util a oportunităților de participare la competițiile de proiectare naționale și internaționale.

> Realizarea unor teze de doctorat valoroase și utilizarea rezultatelor din noi teze de doctorat.

> Crearea condițiilor pentru comunicarea și publicarea rezultatelor cercetării.

> Stimularea publicării unor materiale de valoare ridicată, valorificarea cercetării prin publicarea de lucrări în reviste de preferință ISI, cu factor de impact și scor relativ de influență.

> Propunerea de noi centre de cercetare științifică și acreditarea în departament măcar a unui centru de excelență.

> Stimularea înființării colectivelor interdisciplinare de cercetare și stimularea acestora în obținerea de contracte de finanțare din fonduri publice și sprijinirea și încurajarea participării membrilor departamentului în cadrul unor proiecte de cercetare științifică.

> Organizarea de manifestări științifice în colaborare cu alte departamente din țară și din străinătate.

> Organizarea anuală a conferinței departamentului IManE&E și atragerea de autori cu lucrări valoroase în scopul indexării anuale ISI.

> Organizarea unor sesiuni de comunicări științifice / cercuri științifice destinate studenților cu rolul de a stimula implicarea acestora în activitatea de cercetare. Instituirea diplomelor „Constantin Picoş” pentru studenții cu merite deosebite în activitatea de cercetare a departamentului.

Obiective privind condițiile de manifestare și de promovare a tuturor cadrelor didactice

> Crearea unui mediu adecvat activității profesionale și de promovare.

> Încurajarea lucrului în laboratoare.

> Stimularea performanței.

> Recunoașterea școlii/specialiștilor.

> Sprijinirea și încurajarea cadrelor didactice pentru abilitarea și atestarea de noi conducători de doctorat.

> Creșterea eficienței colaborării cu personalul didactic auxiliar.

> Sprijin reciproc în soluționarea problemelor profesionale a membrilor departamentului; prevenirea, eliminarea și rezolvarea conflictelor, de preferință în interiorul departamentului.

> Atragerea de noi membri în cadrul departamentului, acolo unde situația o impune.

> Organizarea corespunzătoare a concursurilor de promovare/recrutare de personal didactic.

> Crearea condițiilor pentru menținerea în activitate a profesorilor pensionabili care doresc acest lucru prin menținerea ca titulari sau prin plata cu ora.

> Propunerea de acordarea de titlu de Profesor Emerit profesorilor pensionari ce s-au remarcat prin activitatea didactico–științifică.

Obiective privind consolidarea și extinderea colaborării naționale și internaționale

> Organizarea anuală a Conferințelor Inovative Manufacturing Engineering and Energy –  IManE&E.

> Implicarea în programe de cercetare cu participare națională și internațională.

> Participări ca Teaching Staff a colegilor din departament și a profesorilor din străinătate.

> Menținerea și extinderea legăturilor cu Departamentele de profil din țară și din străinătate prin  cooperare didactică și științifică în programe europene, încheierea de parteneriate de înfrățire și parteneriat direct și prin propunerea de acordare a distincțiilor de „Membru de onoare a Senatului” și de „Doctor Honoris Causa” pentru profesorii cu merite deosebite în susținerea departamentului; Se are în vedere instituirea unor distincții ale departamentului (Membru de onoare, Medalii jubiliare, etc).

> Extinderea colaborării în ceea ce privește schimbul de studenți prin sprijinirea participării studenților de la programele de studii coordonate de departament în cadrul programelor Erasmus+ și prin implicarea în sprijinirea studenților străini participanți la facultatea noastră în cadrul acestor programe; Menținerea legăturilor cu aceștia după plecarea din țară.

> Stabilirea direcțiilor de dezvoltare prin colaborare cu departamentele omoloage din țară și străinătate pe bază de complementaritate și concurență.

> Creșterea vizibilității departamentului prin conceperea, editarea și difuzarea de materiale de prezentare (broșuri, pliante, afișe, CD-uri), realizarea site-ului departamentului și actualizarea permanentă a acestuia.

Obiective privind baza materială

> Realizarea și menținerea stării de funcționare a utilajelor existente.

> Creșterea bazei materiale la nivelul departamentului prin atragerea de fonduri bugetare și extrabugetare și utilizarea lor judicioasă.

> Utilizarea în mod corespunzător a bazei materiale existente, cu asigurarea accesului tuturor membrilor departamentului la infrastructura didactică și de cercetare.

> Repararea mijloacelor fixe defecte și întreținerea corespunzătoare a tuturor dotărilor.

> Modernizarea și dotarea laboratoarelor didactice cu aparatură și materiale adecvate, identificarea și atragerea de noi resurse pentru dotarea laboratoarelor.

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.